slider4
جراحی بینی
slider4
کلیه جراحی های پلاستیک صورت و بدن
slider4
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
slider4
slider5
لیفت گردن


با گذشت زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و ارثی گردن دچار تغییرات سنی شامل افتادگی پوست و تبدیل زاویه گردنی از حاده به منفرجه و کم کم ایجاد باندهای عمودی در امتداد طولی گردن میگردد. غالبا رفع این مشکلات با کمک برشهای کوچکی که در پشت گوشها قرار میگیرند امکانپذیر است. در طی این عمل حالت آویزان غبغب نیز اصلاح شده و در صورت لزوم شکل چانه نیز تصحیح میگردد. البته در موارد کمی ممکن است به علت افتادگی غیر عادی گردن یا اشکال در موقعیت عضلات و غدد بزاقی تحت فکی نیاز به برش کوچک زیر چانه نیز باشد که منطبق با شیار طبیعی این ناحیه و به صورت مخفی قرار داده میشود. باید در نظر داشت که اصلاح حالت گردن تاثیر فراوانی در نمای کلی صورت خواهد داشت.